Všeobecné obchodní podmínky

Související dokumenty:

Zásady ochrany osobních údajů
Reklamační protokol
Formulář pro odstoupení od smlouvy


Tyto obchodní podmínky upravují objednávku licence k aplikaci a využívání aplikace foxydesk a dalších služeb dostupných na webovém rozhraní www.foxydesk.cz a dále právní poměry vznikající mezi vámi a provozovatelem při uzavírání smlouvy a využívání aplikace a webového rozhraní.

1. Vymezení pojmů

V těchto obchodních podmínkách se dále používají následující pojmy v níže uvedeném významu:

"administrátorský účet" je účet uživatele vedený na vašem (případně při využití doplňující služby poskytnutí serveru či hostingu provozovatele na našem) webovém rozhraní, jehož prostřednictvím je umožněn přístup do aplikace.
"aplikace" je aplikace foxydesk, která zahrnuje software a další funkční prvky vytvořené provozovatelem nebo využívané provozovatelem na základě licence. Aplikace slouží jako live chat pro vaše zákazníky. Aplikace není předmětem koupě, poskytováno je pouze nevýhradní a časově neomezené právo k jejímu užívání (licence)
"cenou" se rozumí cena za licenci k aplikaci a případně cena za doplňující služby
"doplňující služby" jsou služby provozovatele spočívající v instalaci aplikace na váš server nebo poskytnutí serveru či hostingu provozovatele, případně další služby uvedené na webovém rozhraní
"kontaktní údaje provozovatele" jsou: kontaktní e-mail: info@foxydesk.cz
"občanský zákoník" je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
"obchodní podmínky" jsou tyto obchodní podmínky v platném znění
"provozovatel (nebo „my“)" je v případě, že uživatelem je podnikatel nebo právnická osoba jako plátci DPH společnost Foxify, s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 06397620, DIČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 256795; pokud je uživatel spotřebitelem nebo podnikatelem či právnickou osobou jako neplátci DPH, je provozovatelem společnost Foxify s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 06397620, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 281477;
"smlouva" je jakákoliv smlouva uzavřená mezi vámi a provozovatelem dle těchto obchodních podmínek
"uživatel (nebo „vy“)" je jakákoliv osoba, která využívá aplikaci. Uživatelem může být spotřebitel, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba;
"webové rozhraní" je rozhraní dostupné na www.foxydesk.cz
"zákon o ochraně spotřebitele" je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
"zásady ochrany osobních údajů" jsou dokument upravující podmínky zpracování a využívání osobních a dalších údajů, který tvoří součást smlouvy. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami souhlasíte i se zásadami ochrany osobních údajů

2. Uzavření smlouvy a platební podmínky

2.1. Na webovém rozhraní je uveden popis aplikace včetně jejích hlavních vlastností a popis doplňujících služeb. Prezentace aplikace a doplňujících služeb uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh provozovatele na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky provozovatelem.

2.2. Cena licence k aplikaci a cena doplňujících služeb je vždy uváděna jako konečná, včetně veškerých případných daní a poplatků.

2.3. Objednávku provádíte prostřednictvím webového rozhraní, popřípadě jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní nebo dle naší vzájemné dohody. Objednávka musí vždy obsahovat volbu aplikace a případných doplňujících služeb, zvolený způsob platby a vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Pokud jste podnikatelem, jste tuto skutečnost povinni prokázat, a to zadáním platného identifikačního čísla do objednávky.

2.4. Při vyplnění objednávkového formuláře zároveň vyjádříte souhlas s těmito obchodními podmínkami. Závazná objednávka je odeslána stisknutím tlačítka „Dokončit objednávku“.

2.5. Provozovatel není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro provozovatele závazná. Provozovatel je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může provozovatel odmítnout.

2.6. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy vám bylo doručeno přijetí závazné objednávky ze strany provozovatele. V přijetí závazné objednávky vám budou zároveň sděleny pokyny k platbě. Platba probíhá prostřednictvím bankovního převodu.

2.7. Předmětem smlouvy je udělení nevýhradní, teritoriálně a časově neomezené licence k přístupu a užívání aplikace a případně poskytnutí doplňujících služeb provozovatelem.

2.8. Pokud s námi uzavíráte smlouvu za obchodní společnost nebo jinou právnickou či fyzickou osobu, prohlašujete, že máte oprávnění tento subjekt zastupovat. Vaše prohlášení nejsme povinni prověřovat. Vznikne-li nám v souvislosti s nepravdivým prohlášením škoda, zavazujete se ji v plné výši nahradit.

3. Využívání aplikace

3.1. Pomocí aplikace lze využívat live chat na vašem webovém rozhraní za účelem komunikace s vašimi zákazníky. Veškeré funkce aplikace jsou podrobně popsány na webovém rozhraní.

3.2. Využívání aplikace je možné na základě uzavřené smlouvy mezi vámi a provozovatelem dle článku 2 těchto obchodních podmínek. Pro vyzkoušení aplikace je možné také bezplatné užití její demo verze po dobu 7 dnů.

3.3. Aplikaci lze začít plně využívat po připsání ceny na účet provozovatele. Do 14 dnů od připsání ceny na účet provozovatele vám bude zaslán na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce odkaz na stažení instalačního balíčku včetně licenčního kódu, informací ohledně licence a dalších instrukcí, zejména pro účely instalace aplikace.

3.4. Upozorňujeme, že podmínkou pro využívání aplikace je přístup k internetu a dále hosting či server, který podporuje minimálně PHP 5.3 a databázi MySQL 5.2 (toto neplatí v případě využití doplňující služby poskytnutí serveru či hostingu provozovatele). Plně odpovídáte za volbu poskytovatele internetu. V případě nevhodného připojení provozovatel neodpovídá za ztíženou možnost užívání Aplikace. Souhlasem s obchodními podmínkami stvrzujete, že uvedené technické požadavky pro provoz aplikace berete na vědomí.

3.5. Pro využívání aplikace si musíte založit administrátorský účet. Pro zřízení administrátorského účtu je nutné zadat e-mail a zvolit heslo pro vstup do administrátorského účtu aplikace. Přístupové údaje do administrátorského účtu uchovávejte v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

3.6. Prostřednictvím administrátorského účtu můžete zejména komunikovat s vašimi zákazníky, přidávat, odebírat a sdružovat operátory (osoby s právem na komunikaci s vašimi zákazníky), sledovat statistiky a využívat případné další funkce aplikace uvedené na webovém rozhraní.

3.7. V ceně licence je zahrnuta i aktualizace zdarma a technická podpora provozovatele, ke které můžete využít kontaktní údaje provozovatele. Způsob, rozsah a termíny, kdy je možné technickou podporu využívat, jsou uvedeny na webovém rozhraní.

4. Poskytnutí doplňujících služeb

4.1. Pokud jste si spolu s aplikací objednali doplňující služby, budou vám poskytnuty dle informací uvedených na webovém rozhraní.

4.2. Cenu za instalaci aplikace na váš server technikem provozovatele lze uhradit spolu s cenou za licenci stejným způsobem dle článku 2.6. Po připsání ceny na účet provozovatele vás bude do 14 dnů kontaktovat na kontaktních údajích uvedených v objednávce technik provozovatele spolu s popisem dalšího postupu.

4.3. Pro účely instalace aplikace technikem provozovatele se zavazujete zajistit veškeré potřebné podmínky dle jeho pokynů. Přístup na FTP server, přístupové údaje do databáze a znění SMTP serveru. V případě nezajištění těchto podmínek vám nejsme povinni tuto službu poskytnout a nemáte nárok na vrácení ceny za instalaci aplikace.

4.4. Poskytnutí serveru či hostingu provozovatele pro aplikaci je zpoplatněno paušálně a hradí se vždy jednou ročně převodem na účet provozovatele dle pokynů uvedených na webovém rozhraní.

5. Práva z vadného plnění

5.1. V případě, že je aplikace dlouhodobě nedostupná (tj. déle než 3 pracovní dny v řadě), nebo aplikace nebo poskytované služby:

 • neodpovídají popisu uvedenému na webovém rozhraní,
 • neodpovídají popisu v komunikaci mezi námi vztahující se ke smlouvě,
 • nejsou poskytnuty v dohodnutém termínu,
 • nejsou poskytnuty s náležitou odborností a péčí,

máte práva z vadného plnění dle občanského zákoníku (zejména v souladu s § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

5.2. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste o vadě před poskytnutím služby věděli, nebo jste vadu sami způsobili, zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných vstupních informací.

5.3. Reklamaci uplatněte neprodleně po zjištění závady. Nejpozději lze vadu reklamovat do šesti měsíců ode dne poskytnutí služby.

5.4. V případě vadného plnění máte zejména právo na:

 • bezplatnou nápravu (opravou nebo doplněním toho, co chybí);
 • přiměřenou slevu z ceny;
 • odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že nelze vadu odstranit a nelze-li pro ni aplikaci řádně užívat).

Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

5.5. Reklamaci lze uplatnit e-mailem či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem závadu spatřujete, a jaký způsob vyřešení reklamace preferujete. Urychlí to postup reklamace.

5.6. Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.

5.7. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

6. Trvání smlouvy a ukončení spolupráce

6.1. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

6.2. Spolupráci můžete kdykoliv ukončit odinstalováním aplikace prostřednictvím administrátorského účtu. Cena za licenci se v takovém případě nevrací.

6.3. Možnosti ukončení spolupráce mezi námi se dále řídí dle zákonných podmínek. Zejména je možné odstoupit od smlouvy v případě porušení těchto obchodních podmínek podstatným způsobem, porušení dobrých mravů a platných právních předpisů. V případě, že odstoupíme od smlouvy z výše uvedených případů, nemáte nárok na vrácení ceny za licenci.

7. Ochrana autorských práv provozovatele a třetích osob

7.1. Veškerá práva k aplikaci (včetně jména, kódů, ochranné známky, software, videí, obrázků, grafiky, zvuků apod.) a k jeho jednotlivým částem jsou výhradním majetkem provozovatele. Nejste oprávněni udělovat licence, sublicence, kopírovat, upravovat nebo vytvářet z aplikace odvozená díla. Nejste oprávněni zpětně překládat, dekompilovat nebo se jinak pokoušet extrahovat zdrojový kód aplikace nebo její části.

7.2. Obsah webových stránek provozovatele, obsah aplikace a webový obsah, který s aplikací souvisí a všechny na nich a v souvisejících tištěných médiích publikované materiály (propagační letáky, videa, inzerce, texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem provozovatele a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho předchozího písemného souhlasu. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní.

7.3. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

7.4. Při nerespektování tohoto článku 7 budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a s občanským zákoníkem. Zejména máme v takovém případě nárok na odstranění závadného stavu, přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a/nebo vydání bezdůvodného obohacení.

8. Informace pro spotřebitele

8.1. V případě, že jste fyzickou osobou, která smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, náleží vám ochrana spotřebitele dle platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

8.2. Jako spotřebitel máte především:

 • právo za určitých podmínek odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku;
 • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);
 • právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy;
 • není-li vaše bydliště v České republice, máte dále právo na vyšší míru ochrany spotřebitele poskytovanou právním řádem státu vašeho bydliště, pokud takový právní řád poskytuje vyšší míru ochrany než český právní řád.

8.3. Právo na odstoupení od smlouvy. Jako spotřebitel máte právo v souladu s § 1829 odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Vezměte však na vědomí, že pokud výslovně zažádáte o zpřístupnění aplikace a uhradíte cenu před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku nárok na odstoupení od smlouvy.

8.4. Doporučený způsob odstoupení od smlouvy a důsledky odstoupení. O odstoupení od smlouvy nás můžete informovat jakkoliv, doporučujeme však zaslání zprávy na náš kontaktní e-mail. Po obdržení informace o odstoupení od smlouvy vám neprodleně (nejpozději do 14 dnů) vrátíme veškeré peníze, které jsme od vás na základě smlouvy přijali, a to stejným způsobem, jakým jste peníze zaslali na náš účet. Dále vám okamžitě po oznámení o odstoupení od smlouvy zablokujeme placený přístup k aplikaci.

8.5. Informace o uzavřené smlouvě. Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva vám bude zaslána e-mailem nebo na vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených. Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání vám ji zašleme.

8.6. Mimosoudní řešení sporů ze smlouvy. Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

8.7. Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Výhrady

9.1. Použití aplikace je na vaše vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu či újmu, včetně ztráty uložených dat či ušlého zisku, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití aplikace. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost provozovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost (pouze v případě, že nejste spotřebitelem) omezena pouze do výše ceny za licenci k aplikaci.

9.2. Provozovatel neodpovídá za to, jakým způsobem aplikaci využíváte. Zejména nenese odpovědnost za vaše užívání aplikace v rozporu s platnými právními předpisy a neplnění či nesprávné plnění vašich zákonných povinností.

9.3. Odpovídáte za to, že vaše jednání v souvislosti s aplikací a užívání aplikace bude vždy v souladu s těmito obchodními podmínkami a platnými právními předpisy. Vaše činnost nesmí být v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem a nesmí omezovat výkon práv třetí osoby. Nesmíte zpřístupnit aplikaci žádné neoprávněné třetí osobě. Nejste oprávněni prodávat, licencovat, pronajímat, postoupit nebo zpřístupnit aplikaci třetím osobám bez našeho předchozího písemného souhlasu.

9.4. Pokud se v souvislosti s využíváním aplikace dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, nebo budete porušovat smlouvu včetně těchto obchodních podmínek, je provozovatel oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit užívání vámi zakoupené licence k aplikaci, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste povinni uhradit provozovateli škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

9.5. Vezměte na vědomí, že provozovatel je oprávněn provádět pravidelnou údržbu aplikace. V takovém případě aplikace dočasně nemusí být dostupná. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu či újmu, která je důsledkem nemožnosti užití aplikace. Kapacita úložiště komunikací v rámci administrátorského účtu je omezena, a provozovatel neodpovídá za jakoukoliv ztrátu uložených dat.

9.6. V případě jakéhokoliv problému je snahou provozovatele zabránit ztrátě nebo poškození dat. Provozovatel však nemůže zaručit stálou dostupnost a integritu dat a neručí za jakékoli změny, ztráty nebo poškození uložených dat, pokud jsou způsobeny technickými poruchami, vaší činností nebo útoky třetích stran.

9.7. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do aplikace nebo v důsledku užití aplikace v rozporu s jejím určením. Při využívání aplikace nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz, tj. především narušit funkci aplikace nebo nepřiměřeně zatěžovat aplikaci, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící aplikaci a užívat aplikaci nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejím určením či účelem.

9.8. Při užití aplikace dochází k získávání a zpracovávání údajů, které jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů označeny jako osobní údaje. Podmínky ochrany osobních údajů obsahují zásady ochrany osobních údajů.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto obchodní podmínky jsou ve smyslu § 1751 občanského zákoníku nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi vámi a provozovatelem a nahrazují veškerá předchozí prohlášení nebo jakékoli předchozí verze těchto obchodních podmínek. Případné odchylné ujednání smluvních stran má přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

10.2. Provozovatel je oprávněn kdykoliv obchodní podmínky měnit a doplňovat. Vztahy mezi vámi a provozovatelem se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Aktuální verze obchodních podmínek je vždy k dispozici na webovém rozhraní.

10.3. Vztah mezi vámi a provozovatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Pokud právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, je rozhodným právem české právo.

10.4. V případě jakéhokoli sporu, týkajícího se využívání aplikace, smlouvy (včetně obchodních podmínek) nebo užívání webového rozhraní (dále jen „spor“) se vy i provozovatel zavazujete vynaložit veškeré úsilí ke smírnému urovnání sporu mimosoudní cestou. Nebude-li spor vyřešen do 30 dnů od počátku jednání, bude spor řešen příslušnými soudy České republiky.

10.5. Přijetím těchto obchodních podmínek souhlasíte s tím, že bez předchozího písemného souhlasu provozovatele nemáte nárok na jednostranné započtení svých případných pohledávek vůči provozovateli proti našim pohledávkám vůči vám. Dále nemáte nárok na postoupení či převod smlouvy, její části nebo pohledávek vůči provozovateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

10.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek či smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek či smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 8. 9. 2017